Planowane zmiany w podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych.

Planowane zmiany w podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych.

Planowane jest wprowadzenie przez  rząd nowego podatku tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Wprowadzony podatek stanie się dodatkowym zobowiązaniem do podatku obliczanego na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Obejmować on ma wszystkich podatników posiadających nieruchomości na terenie naszego kraju, których wartość początkową przekracza 10 mln zł a ich charakter jest komercyjny.

Z opodatkowania wyłączone będą nieruchomości użyteczności publicznej należące do Państwa. W stosunku do podatników posiadających nieruchomości objęte nowym podatkiem będzie ustalana dodatkowa podstawa opodatkowania, której wartość będzie stanowić wartość początkowa tychże środków trwałych. Podatek ma mieć charakter comiesięczny a jego wysokość ma wynosić 0,042 % podstawy opodatkowania.