Ważny termin FATCA

Ważny termin FATCA

Z dniem 30 listopada upłynie termin składania oświadczenia FATCA przez osoby fizyczne i prawne, które posiadają otwarte rachunki finansowe po 30 czerwca 2014 roku. Celem złożenia oświadczenia jest określenie czy posiadacz rachunku  finansowego jest czy też nie rezydentem Stanów Zjednoczonych. Obowiązek ten wynika z mocy ustawy z dnia 9 października 2015 roku. Na mocy ustawy polskie instytucje finansowe mają obowiązek identyfikacji tychże rachunków oraz raportowanie o nich właściwemu ministrowi do spraw finansów publicznych .

Z obowiązku złożenia oświadczenia FATCA zwolnieni są posiadacze rachunków o tzw. niskim ryzyku bycia wykorzystanym do uchylenia się od opodatkowania.

FATCA jest jednym z narzędzi umożliwiających automatyczną wymianę informacji  transgranicznej, co pozwala na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków.